• 6th Chakra or 3rd Eye

  • 7th Chakra or Crown Chakra

  • 5th Chakra or Throat Chakra

  • 4TH Chakra or Heart Chakra

  • 3rd Chakra or Solar Chakra

  • 2nd Chakra or Sacral Chakra

  • 1st Chakra or Root Chakra